مواد کمکی یا تعاونی، نقش بسیار مهمی در خطوط تولید کارخانجات رنگرزی و تکمیل نساجی ایفا می کنند و باعث افزایش کیفیت و مرغوبیت کالای نهایی و کاهش ضایعات تولید می شوند. ازین رو استفاده از مواد کمکی سرعت و بازدهی تولید را افزایش داده و به موازات آن با صرفه جویی در مصرف انرژی و آب موجب کاهش چشمگیر در هزینه های تمام شده می شوند.

امروزه در کارخانه های نساجی که کیفیت برای آن ها در اولویت است مواد تعاونی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند و با توجه به عصر کنونی که کیفیت مهمترین عامل در بازار رقابتی می باشد، مصرف مواد کمکی رو به گسترش می باشد.