کریر بی بو ساختار:

بر پایه فنل‌ها

موارد استفاده:

رنگرزی در شرایط اتمسفریک و دمای بالا با کف کم و قابلیت مهاجرت بالای رنگ و یکنواختی رنگرزی.

خواص:
  • مایع شفاف ته زرد
  • آنیونیک – نانیونیک
  • 6-8 PH
  • به راحتی در آب با هر نسبتی حل می‌شود
  • دوستدار محیط زیست و تجزیه پذیر
  • عدم سازگاری با رنگ‌های کاتیونیک